Mitsubishi Shoji

Mitsubishi Shoji's Scores

  • Movies
Average career score: 80
Highest Metascore: 80 The Secret World of Arrietty
Lowest Metascore: 80 The Secret World of Arrietty
Score distribution:
  1. Positive: 1 out of 1
  2. Mixed: 0 out of 1
  3. Negative: 0 out of 1
1 movies review
Title: Year: User score:
80 The Secret World of Arrietty Feb 17, 2012 8.1