Anlat Bana iOS

Anlat Bana Image
Metascore
 1. First Review
 2. Second Review
 3. Third Review
 4. Fourth Review

No score yet - based on 0 Critics Awaiting 4 more reviews What's this?

User Score
tbd

No user score yet- Be the first to review!

Your Score
0 out of 10
Rate this:
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
 • 0
 • 0
 • Summary: Anlat Bana yeni nesil anlat ve tahmin et oyunudur. Oyun içerisinde farkl? kategoriler mevcuttur. Yar??acak oyuncu bu kategoriler aras?ndan birini seçerek, sadece o kategoriden sorular?n gelmesini sa?lar. Böylelikle oyuncu, zay?f oldu?u kategoriden bir kelimeyle kar??la?maAnlat Bana yeni nesil anlat ve tahmin et oyunudur. Oyun içerisinde farkl? kategoriler mevcuttur. Yar??acak oyuncu bu kategoriler aras?ndan birini seçerek, sadece o kategoriden sorular?n gelmesini sa?lar. Böylelikle oyuncu, zay?f oldu?u kategoriden bir kelimeyle kar??la?ma ihtimalinin önüne geçmi? olur.Oyuncu, cihaz ekran?, kar??s?na bakacak ?ekilde cihaz? konumland?r?r bu esnada kamera, kelimeleri anlatacak grubun davran??lar?n? kaydetmeye ba?layacakt?r. Oyun ba?lad???nda seçilen kategoriden gelen rasgele bir kelime ekranda belirir. Oyuncu d?s?ndaki di?er ki?iler rastgele gelen kelimeyi oyuncuya ipuçlar? sa?layarak, oyuncunun o kelimeyi tahmin etmesine yard?mc? olurlar.Oyuncu kelimeyi do?ru tahmin etti?inde, anlat?c?lardan biri, oyuncuyu kelimeyi bildi?ine dair uyar?r ve oyuncu cihaz ekran?n? yere bakacak ?ekilde k?sa bir süreli?ine çevirir. Bu i?lem oyuncunun kelimeyi do?ru tahmin etti?ini kay?t alt?na almas?n? sa?lar. E?er oyuncu kelimeyi tahmin edemeyece?i kanaatine var?rsa cihaz ekran? gökyüzüne bakacak ?ekilde cihaz? çevirip o kelimenin pas geçilmesini sa?layabilir. Oyuncu zaman kaybetmemek için cihaz? tekrar ekran kar??ya bakacak ?ekilde dik konuma getirir böylece seçilen kategoriden yeni bir kelime ekranda belirir ve bu i?lem oyuncunun süresi bitene kadar devam eder.1 dakika sonunda oyuncunun bu kategoride bildi?i ve pas geçti?i kelimeler ile skoru görüntülenir. Oyun bitiminde oyuncu ve arkada?lar? çekilen videoyu izleyebilir ve kaydedebilirler. Video'nun facebook'a gönderilmesi bir sonraki versiyonda eklenecektir. O zamana kadar oyuncular skor ekran?ndan videoyu kaydedip. Kendi facebook uygulamalar?ndan da o videoyu facebook'ta payla?abilirler.?yi e?lenceler... Expand
Stream On
Score distribution:
 1. Positive: 0 out of
 2. Mixed: 0 out of
 3. Negative: 0 out of