Bao ve thu do Image
Metascore
 1. First Review
 2. Second Review
 3. Third Review
 4. Fourth Review

No score yet - based on 0 Critics Awaiting 4 more reviews What's this?

User Score
tbd

No user score yet- Be the first to review!

Your Score
0 out of 10
Rate this:
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
 • 0
 • 0
 • Summary: Âm m?u xâm chi?m lãnh th? trên bi?n ?ông không thành, “Chúng” quay sang âm m?u xâm chi?m lãnh th? trên ??t li?n c?a chúng ta. Và chi?n tranh ?ã n? ra !!!Chúng ??n ?? XâmÂm m?u xâm chi?m lãnh th? trên bi?n ?ông không thành, “Chúng” quay sang âm m?u xâm chi?m lãnh th? trên ??t li?n c?a chúng ta. Và chi?n tranh ?ã n? ra !!!Chúng ??n ?? Xâm L??c v?i tham v?ng ?u?i chúng ta ?i kh?i Quê H??ng c?a chúng ta . Chúng ta ch? mu?n Hòa bình nh?ng chúng ta càng Nhân Nh??ng chúng càng l?n t?i. ?ã ??n lúc chúng ta cho chúng th?y S?c M?nh Dân T?cNào hãy nhanh tay down v? và ?óng vai nh?ng ng??i anh hùng ?ánh ?u?i b?n xâm l??c ra kh?i b? cõi, b?o v? s? bình yên và ?m no c?a ??t N??c !H??ng d?n:+ Tiêu di?t t?t c? nh?ng gì lo?i xe t?ng, máy bay, tàu vi?n tr? c?a quân xâm l??c.+ B?n nên ghé th?m C?a hàng v?t ph?m th??ng xuyên ?? mua v? khí, trang b? h? tr? ho?c ??n gi?n là nâng c?p cho xe t?ng mình kh?e h?n.+ B?n có th? mua t?i ?a 2 trang b? h? tr? cho xe t?ng c?a mình trong khi chi?n ??u b?ng cách b?m vào 2 v? trí hình ngôi sao bên c?nh xe t?ng.+ B?n nh? b?n vào các v?t ph?m r?i r?ng t? xe ??i th? ?? s? d?ng chúng ngay l?p t?c. Expand
Stream On
Score distribution:
 1. Positive: 0 out of
 2. Mixed: 0 out of
 3. Negative: 0 out of