Chem Gio: Mang xa hoi game bai muot nhat Viet nam hien nay Image
Metascore
 1. First Review
 2. Second Review
 3. Third Review
 4. Fourth Review

No score yet - based on 0 Critics Awaiting 4 more reviews What's this?

User Score
tbd

No user score yet- Be the first to review!

Your Score
0 out of 10
Rate this:
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
 • 0
 • 0
 • Summary: ??n v?i Chém Gió là b?n s? ???c tr?i nghi?m game ?ánh bài h?p d?n b?c nh?t, v?i nh?ng game vô cùng hay nh?: Poker, ti?n lên, ti?n lên mi?n nam ??m lá (tlmn), ph?m ( tá l?), liêng, m?u binh, 3 cây, ch??ng,??n v?i Chém Gió là b?n s? ???c tr?i nghi?m game ?ánh bài h?p d?n b?c nh?t, v?i nh?ng game vô cùng hay nh?: Poker, ti?n lên, ti?n lên mi?n nam ??m lá (tlmn), ph?m ( tá l?), liêng, m?u binh, 3 cây, ch??ng, xì t?. Bên c?nh ?ó các b?n còn ???c tham gia cá c??c x? s?: ?ánh ??, lô, lô xiên t? x? s? 3 mi?n, ???c c?p nh?t các k?t qu? x? s? ngay t?c thì.Chém Gió ???c thi?t k? trên 1 giao di?n vô cùng ??p m?t, c?m giác nh? ?ang ?ánh bài th?c t?.Chém Gió là m?t c?ng ??ng c?c l?n v?i ni?m ?am mê game bài v?i h?n 5 tri?u ng??i ch?i, t?i ?ó các b?n ???c tham gia giao l?u, chat, trò chuy?n v?i b?n bè, tham gia khám phá các th?n bài, vua bài trong c?ng ??ng. K?t b?n và tham gia các cu?c thi giành các gi?i th??ng vô cùng l?n.??c bi?t, khi tham gia ch?i Chém Gió b?n s? ???c t?ng ngay 30K chips và s? ???c t?ng m?i ngày 5K chips khi b?n h?t ti?n.Hi?n nay Chém Gió ?ang t? ch?c các cu?c thi và s? ki?n vô cùng h?p d?n:- Ch??ng trình "Thêm b?n Thêm vui":m?i l?n b?n gi?i thi?u cho b?n bè cùng tham gia Chém Gió thì s? ???c t?ng ngay 500K chips.- Ch??ng trình ?ua TOP ?i Singapore, ???c b?t ??u t? ??u mùa thu: 01-08-2013 và k?t thúc 30-09-2013. Gi?i nh?t s? ???c 1 chuy?n du l?ch Singapore và hàng tr?m gi?i th??ng nh? khác nh?: iPad mini, ?i?n tho?i di ??ng, etc ...So v?i các game ?ánh bài cùng th? lo?i: iwin, ionline, bigkool, bigone, pokerist, zynga poker, boyaa, trà chanh quán thì Chém Gió n?i b?t và sành ?i?u h?n h?n. ??n n?i HOT girl nh? Bà t?ng c?ng tham gia c?ng ??ng ch?i bài Chém Gió Expand
Stream On
Score distribution:
 1. Positive: 0 out of
 2. Mixed: 0 out of
 3. Negative: 0 out of