Cigere Kuvvet iOS

 • Publisher:
 • Release Date:
Cigere Kuvvet Image
Metascore
 1. First Review
 2. Second Review
 3. Third Review
 4. Fourth Review

No score yet - based on 0 Critics Awaiting 4 more reviews What's this?

User Score
tbd

No user score yet- Be the first to review!

Your Score
0 out of 10
Rate this:
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
 • 0
 • 0
 • Summary: Ci?ere KuvvetYeni Rak?’dan ses getirecek bir uygulama: Ci?ere Kuvvet!Bedava sahip olabilece?iniz Yeni Rak? Ci?ere Kuvvet uygulamas? ile, 6 farkl? karakterden birini seçebilir, onlar arac?l??? ile yeri gö?ü inletebilirsiniz.Nas?l Oynan?r?Uygulamay? çal??t?r?n veCi?ere KuvvetYeni Rak?’dan ses getirecek bir uygulama: Ci?ere Kuvvet!Bedava sahip olabilece?iniz Yeni Rak? Ci?ere Kuvvet uygulamas? ile, 6 farkl? karakterden birini seçebilir, onlar arac?l??? ile yeri gö?ü inletebilirsiniz.Nas?l Oynan?r?Uygulamay? çal??t?r?n ve yerinizi belirlemesine izin verin. Uygulama sizin bulundu?unuz konumu harita üzerinde i?aretleyecektir. Daha sonra harita üzerindeki pin arac?l??? ile ba??rmak istedi?iniz yönü seçin. Ba??rmak istedi?iniz yönü de seçtikten sonra mikrofona do?ru ses ç?karmaya ba?lay?n. Unutmay?n ne kadar uzun ve kesintisiz ba??r?rsan?z o kadar yüksek puan al?rs?n?z. E?er ba??rma s?ras?nda duraksar ya da sesinizin ?iddetini hissedilir ölçüde dü?ürürseniz uygulama ba??rmay? b?rakt???n?z? dü?ünüp sizi sonuç ekran?na alacakt?r. Uygulama önceden belirlenmi? bir ba??rma süresine sahip de?ildir.Ci?ere Kuvvet uygulamas?na Facebook hesab?n?zla login oldu?unuzda En Çok Ses Getirenler listesini aktif hale getirebilir, zirve için yar??abilirsiniz.Uyar?larYeni Rak? Ci?ere Kuvvet uygulamas?n? kullanmak için 24 ya??ndan büyük olman?z gerekmektedir.Uygulama konum belirleme sistemini kullanmaktad?r. Yüksek kullan?c? deneyimi için uygulaman?n konumunuzu belirlemesine izin vermelisiniz. Expand
Score distribution:
 1. Positive: 0 out of
 2. Mixed: 0 out of
 3. Negative: 0 out of