• Publisher:
 • Release Date:
Co Caro (2012) Image
Metascore
 1. First Review
 2. Second Review
 3. Third Review
 4. Fourth Review

No score yet - based on 0 Critics Awaiting 4 more reviews What's this?

User Score
tbd

No user score yet- Be the first to review!

Your Score
0 out of 10
Rate this:
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
 • 0
 • 0
 • Summary: C? Caro là m?t trò ch?i quen thu?c và r?t ph? bi?n t?i Vi?t Nam, hay ???c h?c sinh ch?i trên gi?y t?p k? ca-rô nên ???c g?i là c? Caro. Trong trò ch?i này, bên th?ng là bên ??u tiên có ???c m?t chu?iC? Caro là m?t trò ch?i quen thu?c và r?t ph? bi?n t?i Vi?t Nam, hay ???c h?c sinh ch?i trên gi?y t?p k? ca-rô nên ???c g?i là c? Caro. Trong trò ch?i này, bên th?ng là bên ??u tiên có ???c m?t chu?i liên t?c g?m 5 quân hàng ngang, ho?c d?c, ho?c chéo. ?ây là m?t trò ch?i b? ích, giúp b?n rèn luy?n trí tu? thông qua vi?c ngh? ra các n??c ?i khéo léo ?? có th? chi?n th?ng.?ng d?ng ???c thi?t k? v?i m?t giao di?n ??p, thân thi?n và d? s? d?ng.Tính n?ng n?i b?t c?a ?ng d?ng:- H? tr? c? iPhone/iPod và iPad- H? tr? 3 ch? ?? ch?i: ng??i ch?i v?i máy, 2 ng??i ch?i và ch?i online qua Game Center.- Cho phép ?i l?i trong khi ch?i.- H? tr? âm thanh n?n và âm thanh hi?u ?ng- ??c bi?t trong phiên b?n 1.o này chúng tôi tr?ng tâm xây d?ng các ch?c n?ng cho ch? ?? ch?i online nh?: chat message, chat voice khi ch?i online qua Game Center, cho phép ch?n th? t? ?ánh tr??c, ?ánh sau, cho phép thi?t l?p th?i gian suy ngh? cho m?i n??c ?i.- ??c bi?t các b?n có th? l?a ch?n ?? t?ng hay gi?m kích th??c c?a bàn c?. Expand
Score distribution:
 1. Positive: 0 out of
 2. Mixed: 0 out of
 3. Negative: 0 out of