Co Caro Online (2012) iOS

Co Caro Online (2012) Image
Metascore
tbd

No score yet - based on 0 Critics

User Score
tbd

No user score yet- Be the first to review!

Summary: GI?I THI?U C? Caro là m?t trò ch?i ??i kháng có tính chi?n l??c. Hai ng??i ch?i s? h?u quân c? màu ?en và tr?ng. Sau m?t s? n??c ?i ng??i ch?i nào x?p ???c quân c? c?a mình thành 5 n??c th?ng hàng ngang, d?c ho?c hàng chéo s? là ng??i th?ng cu?c. Tr??ng h?p có tính gi?, n?u ng??i ch?i trong kho?ng gi?i h?n th?i gian không ??a ???c n??c ?i ti?p thì ng??i kia s? th?ng cu?c. H? tr? bàn c? theo kích th??c chu?n qu?c t? 15x15. Hai ng??i ch?i s? hoà khi không còn n??c ?i nào trên bàn c?. TÍNH N?NG - H? tr? 3 ch? ?? ch?i: (1) Luy?n t?p v?i máy. (2) Hai ng??i cùng ch?i trên cùng thi?t b?. (3) Thi ??u online qua k?t n?i m?ng. - Ch?c n?ng l?u l?i màn ??u và xem l?i. - 3 m?c ?? thông minh c?a máy: Bình th??ng, Khó, R?t khó. - B?ng x?p h?ng riêng dành cho VIP. - Chia s? nhanh chóng qua Facebook - H? tr? iOS t? 3.0 tr? lên. Thi ??u online qua k?t n?i m?ng yêu c?u iOS t? 4.2 tr? lên. - H? tr? iPad 2012 v?i hi?n th? Retinal Display. … Và các tính n?ng h?u d?ng khác! H??NG D?N CH?I Cách ch?i h?t s?c ??n gi?n: Trong l??t ch?i c?a mình, hãy di chuy?n quân c? ??n v? trí mu?n ??t và ch? ??i th? ?i ti?p. NGOÀI RA Hãy dùng th? các game khác phát tri?n b?i Twin Dragons T?i v? hoàn toàn MI?N PHÍ t?i http://itunes.com/apps/twindragons Ho?c nh?n vào “Twin Dragons” ? trên iTunes, hay “View More By This Developer” trên giao di?n web ?? khám phá.
Developer: Nguyen Duc Phu
Genre(s): Miscellaneous
Designer/Producer/Programmer credits provided by GameFAQs.
If you contributed to this game and feel you should be credited, please read our FAQ.