Dao Vang Mua Thu Image
Metascore
tbd

No score yet - based on 0 Critics

User Score
tbd

No user score yet- Be the first to review!

Summary: Game ?ào vàng phiên b?n mùa thu, ??y s?c màu và tràn ng?p không khí lãng m?n, nh? nhàng, bay b?ng...Nhi?m v? c?a ng??i ch?i là: - V??t qua nh?ng th? thách khó kh?n ?? ??t m?c tiêu- Tính toán, cân nh?c khi mua v?t ph?m ?? qua bàn.- Khéo léo ?? tránh nh?ng hòm thu?c n? gi?ng kh?p n?i.Hãy c?m nh?n không khí m?i v?i phiên b?n ?ào vàng mùa thu
Developer: SUNNET Information Technology & Communication Solution Co. Jsc
Genre(s): Parlor Games
Designer/Producer/Programmer credits provided by GameFAQs.
If you contributed to this game and feel you should be credited, please read our FAQ.