Dao Vang Mua Thu Image
Metascore
 1. First Review
 2. Second Review
 3. Third Review
 4. Fourth Review

No score yet - based on 0 Critics Awaiting 4 more reviews What's this?

User Score
tbd

No user score yet- Be the first to review!

Your Score
0 out of 10
Rate this:
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
 • 0
 • 0
 • Summary: Game ?ào vàng phiên b?n mùa thu, ??y s?c màu và tràn ng?p không khí lãng m?n, nh? nhàng, bay b?ng...Nhi?m v? c?a ng??i ch?i là: - V??t qua nh?ng th? thách khó kh?n ?? ??t m?c tiêu-Game ?ào vàng phiên b?n mùa thu, ??y s?c màu và tràn ng?p không khí lãng m?n, nh? nhàng, bay b?ng...Nhi?m v? c?a ng??i ch?i là: - V??t qua nh?ng th? thách khó kh?n ?? ??t m?c tiêu- Tính toán, cân nh?c khi mua v?t ph?m ?? qua bàn.- Khéo léo ?? tránh nh?ng hòm thu?c n? gi?ng kh?p n?i.Hãy c?m nh?n không khí m?i v?i phiên b?n ?ào vàng mùa thu Expand
Stream On
Score distribution:
 1. Positive: 0 out of
 2. Mixed: 0 out of
 3. Negative: 0 out of