iBet88 for iPad Image
Metascore
 1. First Review
 2. Second Review
 3. Third Review
 4. Fourth Review

No score yet - based on 0 Critics Awaiting 4 more reviews What's this?

User Score
tbd

No user score yet- Be the first to review!

Your Score
0 out of 10
Rate this:
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
 • 0
 • 0
 • Summary: iBet88 là m?ng xã h?i game trên mobile cho phép ng??i ch?i tham gia các trò ch?i h?p d?n và quen thu?c: Ph?m (Tá l?); Ti?n lên mi?n Nam; Ti?n lên mi?n B?c; Xì t?; Poker; Liêng...- Cách th?c ??ng kýiBet88 là m?ng xã h?i game trên mobile cho phép ng??i ch?i tham gia các trò ch?i h?p d?n và quen thu?c: Ph?m (Tá l?); Ti?n lên mi?n Nam; Ti?n lên mi?n B?c; Xì t?; Poker; Liêng...- Cách th?c ??ng ký d? dàng, nhanh g?n ch? trong vòng 3s.- Ch?c n?ng ch?i mà không ph?i ??ng ký tài kho?n, m?t cách vô cùng ??n gi?n ?? tham gia vào iBet888- H? th?ng g?i ý và tìm ki?m b?n bè thông minh thông qua danh b? ho?c ??a ch? email.- H? th?ng level giúp b?n l?a ch?n ??i th? x?ng t?m, qua ?ó th? hi?n trình ?? và ??ng c?p c?a mình.- Thi?t k? ?? h?a hi?n ??i, ??p m?t giúp trò ch?i thêm h?p d?n, lôi cu?n.- H? th?ng thông báo giúp b?n không b? l? b?t c? tình hu?ng nào c?a trò ch?i- Ch?c n?ng chat giúp b?n trò chuy?n ho?c là chi?n thu?t hi?u qu? ?? ?ánh l?c h??ng s? chú ý c?a ??ch th?.- H? th?ng ti?n th??ng hàng ngày giúp b?n luôn luôn có th? s?n sàng tham gia ch?i Collapse
Score distribution:
 1. Positive: 0 out of
 2. Mixed: 0 out of
 3. Negative: 0 out of