iChip for iPad - Than Bai Vua Bai Choi Bai Game Bai Online - Tien Len Phom Lieng Poker Image
Metascore
 1. First Review
 2. Second Review
 3. Third Review
 4. Fourth Review

No score yet - based on 0 Critics Awaiting 4 more reviews What's this?

User Score
tbd

No user score yet- Be the first to review!

Your Score
0 out of 10
Rate this:
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
 • 0
 • 0
 • Summary: iChip DANH BAI THAN BAI TIEN LEN PHOM?ây là phiên b?n dành riêng cho ?i?n tho?i iPhone. G?m các game dân gian Vi?t Nam nhi?u ng??i ?a thích:- TIEN LEN Online- 3 CAY Online- LIENG Online- PHOM Online- TIEN LEN Mien nam- XI TO Online- TEXASiChip DANH BAI THAN BAI TIEN LEN PHOM?ây là phiên b?n dành riêng cho ?i?n tho?i iPhone. G?m các game dân gian Vi?t Nam nhi?u ng??i ?a thích:- TIEN LEN Online- 3 CAY Online- LIENG Online- PHOM Online- TIEN LEN Mien nam- XI TO Online- TEXAS POKER Online- VUA BAI Online- THAN BAI Online- DU DOAN KET QUA XO SO - KQXSiChip là m?ng xã h?i trò ch?i gi?i trí tr?c tuy?n s? 1 Vi?t Nam, ??n v?i iChip b?n s? ???c k?t n?i v?i hàng tri?u thành viên khác trên m?i mi?n ??t n??c v?i các trò ch?i h?p d?n.Ngoài ra b?n còn có th? k?t b?n, chat, chia s? hình ?nh v?i r?t nhi?u b?n bè trên c? n??c.iChip ???c thi?t k? dành riêng cho iPhone v?i các ?i?m ??c s?c:- T? ch?p ?nh ?? t?o Avatar- H? th?ng v?t ph?m tài s?n cá nhân (s? h?u và t?ng b?n bè)- Cách th?c tìm ki?m và ch?n bàn thông minh- Nhi?u event và s? ki?n hàng tu?n, hàng tháng- H? th?ng thi ??u theo gi?i v?i nhi?u gi?i th??ng h?p d?n.T?i ngay ?? trãi nghi?m cùng iChip phiên b?n 2013 ch?t l??ng cao. Collapse
Score distribution:
 1. Positive: 0 out of
 2. Mixed: 0 out of
 3. Negative: 0 out of