Kelime Oyunu iOS

Kelime Oyunu Image
Metascore
 1. First Review
 2. Second Review
 3. Third Review
 4. Fourth Review

No score yet - based on 0 Critics Awaiting 4 more reviews What's this?

User Score
tbd

No user score yet- Be the first to review!

Your Score
0 out of 10
Rate this:
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
 • 0
 • 0
 • Summary: iKelimeOyunu bilinen kelime oyunlar?ndan farkl?d?r. Bu oyun kültür ve e?lenceye dayanan vazgeçemeyece?iniz bir bilgi yar??mas?d?r. Oynarken hem zevk alacak, hem de bilginize bilgi katacaks?n?z. Yüzlerce oyundan olu?an iKelimeOyunu onbine yak?n farkl? kelime ve anlam?n?iKelimeOyunu bilinen kelime oyunlar?ndan farkl?d?r. Bu oyun kültür ve e?lenceye dayanan vazgeçemeyece?iniz bir bilgi yar??mas?d?r. Oynarken hem zevk alacak, hem de bilginize bilgi katacaks?n?z. Yüzlerce oyundan olu?an iKelimeOyunu onbine yak?n farkl? kelime ve anlam?n? içermektedir. Sorular birebir anlamlar? d???nda, mecaz anlam, sokak jargonu, ikileme, söz dizisi, teklifsiz konu?ma gibi farkl? ?ekillerden de olu?mu?tur. Bu da iKelimeOyunu'nu di?er kelime oyunlar?ndan farkl? ve daha e?lenceli hale getiren en önemli özelliklerinden biridir.

  ----------------------------------------------

  Oyun hakk?nda:

  Bir oyunda 14 soru vard?r. Sorular 4-5-6-7-8-9-10 harfli cevaplardan olu?maktad?r. Bu sorular? cevaplama süresi 4 dakikad?r. Ekranda bulunan her soru cevap kutusunun 100 ile çarp?lmas?yla e?it puandad?r. Kalan süre ekran?n solunda, kazan?lan toplam puan (ye?il) da ekran?n sa??nda, sorunun puan de?eri (k?rm?z?) toplam puan?n alt?ndad?r.

  Sorular ekranda beliren klavye yard?m?yla cevaplan?r. Cevab? tahmin edilemeyen sorular için klavyenin sa? taraf?nda bulunan pembe dü?meye bas?larak harf istenir. Bu i?lemle cevap içerisinden rastgele bir harf aç?l?r. Aç?lan her harf sorunun de?erinden 100 puan eksiltir ve sat?n al?nan harflerin aç?lmas? olay? da 4 dakikal?k süreye dahildir. Sorular? cevaplamak için klavyenin sol taraf?nda bulunan ye?il dü?meye bas?larak ana süre durdurulur ve 30 saniye içerisinde her kutucu?a kendi harfi yaz?l?r. E?er yanl?? yaz?lan bir harf varsa o kutucu?a dokunularak süre içerisinde yeni harf yaz?labilir. Do?ru cevaplarda kutucuklar otomatik olarak pembe olacak, kazan?lan puan toplam puan?n?za eklenecek ve yeni soruyla oyun devam edecektir. Fakat cevap yanl??sa 30 saniye içinde do?ru cevab? bulman?z beklenecektir. Süre sonunda do?ru cevap kendili?inden kutucuklar?n k?rm?z? olarak yanmas?yla ekranda belirecek, kaybedilen puan toplam puan?n?zdan eksilecek ve s?radaki soruya geçilecektir.

  Keyifli oyunlar...
  -----------------------------
  email: kelimeoyunu.tubik@gmail.com
  -----------------------------
  Expand
Score distribution:
 1. Positive: 0 out of
 2. Mixed: 0 out of
 3. Negative: 0 out of