• Publisher:
 • Release Date:
Minh Chau Tam Quoc Image
Metascore
 1. First Review
 2. Second Review
 3. Third Review
 4. Fourth Review

No score yet - based on 0 Critics Awaiting 4 more reviews What's this?

User Score
tbd

No user score yet- Be the first to review!

Your Score
0 out of 10
Rate this:
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
 • 0
 • 0
 • Summary: Game Mobile Online S? 1 Vi?t namX?a nay h?p lâu ?t tan, tan lâu ?t h?p. T? nh? nhà Châu m?t v?n, b?y n??c phân tranh, hay khi nhà T?n b? di?t vong, ?? cho Hán - S? tranh hùng.K? t? khi Hán Cao T? L?u Bang chém r?n tr?ng d?ngGame Mobile Online S? 1 Vi?t namX?a nay h?p lâu ?t tan, tan lâu ?t h?p. T? nh? nhà Châu m?t v?n, b?y n??c phân tranh, hay khi nhà T?n b? di?t vong, ?? cho Hán - S? tranh hùng.K? t? khi Hán Cao T? L?u Bang chém r?n tr?ng d?ng c? kh?i ngh?a cho ??n n?m Trung Bình th? nh?t (184), ??i vua Linh ?? ?ã h?n 400 n?m, tri?u ?ình nhà Hán suy y?u làm cho xã h?i Trung Hoa r?i vào c?nh náo lo?n. Vua tin dùng ho?n quan, ph? b? ng??i tài nên tri?u chính ngày càng ?? nát, lòng ng??i không ph?c, gi?c c??p n?i lên kh?p n?i, kh?p ??t n??c khói l?a cu?n cu?n nhân dân h?t ???ng sinh s?ng. Thiên tai m?t mùa, d?ch b?nh xu?t hi?n "x??ng tr?ng l? ??y ??ng, nghìn d?m không m?t ti?ng gà kêu". Bách tính kh?n kh? mu?n k?t thúc chi?n lo?n, nh?ng không xu?t hi?n ng??i tài trí lãnh ??o, ng??i ng??i ??u lo l?ng cho n??c nhà, lo l?ng chi?n lo?n không k?t thúc ?? c?u nhân dân k?t trong c?n n??c l?a.Nh?ng anh hùng 4 ph??ng khí phách h?n ng??i d?n d?n xu?t hi?n nh? L?u Quan Tr??ng k?t ngh?a ?ào Viên, Viên Thi?u c?m quân d?p ???c Tào Tháo phía B?c, nhà Tôn chi?m gi? ??t ven bi?n màu m? v?i th?y quân m?nh m?, l?y s?c 1 ng??i xoay chuy?n càn khôn! Xem Tào Tháo m?u l??c ??y mình, L?u B? l?y ??c thu ph?c lòng ng??i, Tôn Quy?n thâm tr?m v?ng trãi, t?t c? ??u mang l?i cho chúng ta t?ng câu chuy?n kinh ?i?n, nh?ng b?n hùng ca không th? nào quên.V?i Minh Châu ng??i ch?i s? ?óng vai các v? anh hùng l?ch s?, có th? tr?i nghi?m c?m giác anh d?ng khi xông pha gi?a hàng tri?u quân lính ?? t?o nên m?t l?ch s? Tam Qu?c m?i c?a riêng mình. Expand
Stream On
Score distribution:
 1. Positive: 0 out of
 2. Mixed: 0 out of
 3. Negative: 0 out of