myPlay iOS

myPlay Image
Metascore
 1. First Review
 2. Second Review
 3. Third Review
 4. Fourth Review

No score yet - based on 0 Critics Awaiting 4 more reviews What's this?

User Score
tbd

No user score yet- Be the first to review!

Your Score
0 out of 10
Rate this:
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
 • 0
 • 0
 • Summary: myPlay- c?ng game gi?i trí ?ích th?c – n?i c?m xúc th?ng hoaGi?i trí th? giãn- k?t b?n b?n ph??ng- ?ánh bay nhàm chán- so tài cao th?p- m?i lúc m?i n?i***myPlay là c?ng Game tr?c tuy?n dành cho mobilemyPlay- c?ng game gi?i trí ?ích th?c – n?i c?m xúc th?ng hoaGi?i trí th? giãn- k?t b?n b?n ph??ng- ?ánh bay nhàm chán- so tài cao th?p- m?i lúc m?i n?i***myPlay là c?ng Game tr?c tuy?n dành cho mobile ??u tiên do Game Studio North phát hànhV?i nhi?u t?a game trên cùng 1 ?ng d?ng, b?n s? có nhi?u s? l?a ch?n và d? dàng so tài cao th?p v?i c?ng ??ng h?n 2 tri?u ng??i ch?i c?a myPlayCh?i game m?i lúc m?i n?i, t? n?i công s?, trong phòng h?p, quá café, trà ?á***-Trò chuy?n giao l?u v?i b?n bè và ??i th? qua giao di?n chat và avatar ??i di?n-H? th?ng game bài, game vui…phù h?p v?i t?ng l?a tu?i -Bàn ch?i thi?t k? hi?n ??i, sang tr?ng v?i, hi?u ?ng ??p m?t.-Ch?i trên Iphone, Ipad, Ipod***-Phân chia ng??i ch?i theo ??ng c?p, phòng ch?i-D? dàng t?o bàn ch?i ho?c tham gia ch?i nhanh-H? th?ng c?nh báo s?m giúp b?n hoàn thi?n n??c ?i và nhanh chóng nhìn ra n??c c? th?ng-??t c??c nh?, th?ng l?n, th?ng c?p nhanh, th? hi?n ??ng c?p v?i c?ng ??ng game th? Expand
Score distribution:
 1. Positive: 0 out of
 2. Mixed: 0 out of
 3. Negative: 0 out of