NPlay iOS

NPlay Image
Metascore
 1. First Review
 2. Second Review
 3. Third Review
 4. Fourth Review

No score yet - based on 0 Critics Awaiting 4 more reviews What's this?

User Score
tbd

No user score yet- Be the first to review!

Your Score
0 out of 10
Rate this:
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
 • 0
 • 0
 • Summary: NPlay là m?t ?ng d?ng game ?ánh bài tr?c tuy?n trên thi?t b? di ??ng, HOÀN TOÀN MI?N PHÍ, không tr? ti?n SMS và không t?n b?t k? kho?n chi phí nào. V?i NPlay, b?n có th? tr?i nghi?m nhi?u th? lo?iNPlay là m?t ?ng d?ng game ?ánh bài tr?c tuy?n trên thi?t b? di ??ng, HOÀN TOÀN MI?N PHÍ, không tr? ti?n SMS và không t?n b?t k? kho?n chi phí nào. V?i NPlay, b?n có th? tr?i nghi?m nhi?u th? lo?i bài truy?n th?ng nh?: Ti?n Lên, Bài Cào, Cào Rùa, Xì Dách, Ph?m và nhi?u th? lo?i bài m?i l? h?p d?n khác. NPlay là game bài tuy?t v?i mà không m?t game th? nào có th? b? qua:- Game ch?i ???c trên c? 2 h? ?i?u hành Android và iOS.- Game ???c ??u t? thi?t k? giao di?n ??p m?t, hi?u ?ng, âm thanh s?ng ??ng mang ??n c?m giác tr?i nghi?m nh? ?ang ? trong sòng bài th?c th?.- Tính n?ng chat v?i nh?ng icon c?c “kool” giúp d? dàng giao ti?p và k?t b?n kh?p B?c-Trung-Nam.- H? tr? các c?p b?c phòng ch?i Bình dân, ??i gia, Vip phân lo?i m?c ti?n c??c “v?a túi ti?n” cho b?n th?a s?c tr?i nghi?m.- Không lo “r?ng túi” khi ??ng nh?p m?i ngày s? ???c T?NG S? L??NG L?N NCOIN HOÀN TOÀN MI?N PHÍ.- Hãy truy c?p vào http://nplay.nct.vn/ ?? ??ng ký nh?n GiftCode m?nh giá 1.000.000 NCoin.Game luôn ???c nâng c?p và c?p nh?t th??ng xuyên nh?m mang l?i nh?ng tr?i nghi?m ch?i game h?p d?n nh?t cho ng??i s? d?ng. T?i ngay NPlay ?? có c? h?i di?n ki?n các cao th? ch?i bài g?n xa.Website: www.nplay.nct.vnEmail: hotro.nplay@nct.vnTags: game bài, card, bài cào, dì zách, ti?n lên, cào zùa, play card. Expand
Stream On
Score distribution:
 1. Positive: 0 out of
 2. Mixed: 0 out of
 3. Negative: 0 out of