O Chu Bi Mat HD Image
Metascore
 1. First Review
 2. Second Review
 3. Third Review
 4. Fourth Review

No score yet - based on 0 Critics Awaiting 4 more reviews What's this?

User Score
tbd

No user score yet- Be the first to review!

Your Score
0 out of 10
Rate this:
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
 • 0
 • 0
 • Summary: Ô Ch? Bí M?t là game show gi?i trí hoàn toàn m?i, v?i kho câu h?i kh?ng l?, k?ch b?n h?p d?n. B?n s? có c? h?i th? s?c và khám phá ki?n th?c c?a b?n thân ? nhi?u l?nh v?c. V?i âm thanh s?ng ??ng, b?n s?Ô Ch? Bí M?t là game show gi?i trí hoàn toàn m?i, v?i kho câu h?i kh?ng l?, k?ch b?n h?p d?n. B?n s? có c? h?i th? s?c và khám phá ki?n th?c c?a b?n thân ? nhi?u l?nh v?c. V?i âm thanh s?ng ??ng, b?n s? có tr?i nghi?m thú v? khi ch?i cùng nhân v?t là nh?ng ng??i n?i ti?ng.?? là ng??i chi?n th?ng ngoài vi?c am hi?u ki?n th?c b?n c?n ph?i d?a vào nh?ng vòng quay ??y may m?n h?a h?n s? ?em ??n cho b?n, ng??i thân và b?n bè nh?ng phút giây th? giãn b? ích.Ch?c n?ng chính:- ??u offline: So tài v? ki?n th?c v?i ng??i thân, b?n bè c?a mình.- Ch?i cùng sao: B?n có th? chon ch?i v?i nhân v?t mà mình yêu thích nh? Xuân B?c, K? Duyên...- Shopping b?n th?a s?c ch?n các gói câu h?i v?i r?t nhi?u các l?nh v?c- ??u online s? c?p nh?t ? phiên b?n sau.Ô Ch? Bí M?t – Nh?ng phút giây gi?i trí cùng b?n Expand
Score distribution:
 1. Positive: 0 out of
 2. Mixed: 0 out of
 3. Negative: 0 out of