O di chim Image
Metascore
 1. First Review
 2. Second Review
 3. Third Review
 4. Fourth Review

No score yet - based on 0 Critics Awaiting 4 more reviews What's this?

User Score
tbd

No user score yet- Be the first to review!

Your Score
0 out of 10
Rate this:
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
 • 0
 • 0
 • Summary: Ô ?i chim - b?n hùng ca v? chuy?n hành trình v? ??i tìm v? v?i quê h??ng Ithaca c?a ng??i anh hùng Odyssey trong th?n tho?i Hy L?p ?ã ???c bi?n t?u tr? nên thú v? và vui v? h?n r?t nhi?u. Ch? b?ng cách ch?m Ô ?i chim - b?n hùng ca v? chuy?n hành trình v? ??i tìm v? v?i quê h??ng Ithaca c?a ng??i anh hùng Odyssey trong th?n tho?i Hy L?p ?ã ???c bi?n t?u tr? nên thú v? và vui v? h?n r?t nhi?u. Ch? b?ng cách ch?m và th? ngón tay kh?i màn hình, b?n có th? ?i?u khi?n nhân v?t Odybird c?a mình thu ph?c các th?n dân cá và thu th?p ???c fishcoin t? ?ó. Gamplay ??n gi?n, nh?ng s? hoàn toàn không d? dàng cho b?n v??t qua nh?ng k? thù ? nhi?u vùng bi?n ??y màu s?c và tích l?y ?? fishcoin m?c tiêu ?? m? nh?ng level m?i. H?n th? n?a, gi?ng nh? nh?ng th? thách c?a d?ng t??ng Odyssey th?n tho?i, b?n s? có c? h?i g?p nh?ng quái v?t trong chuy?n hành trình c?a mình, và th? thách c?a b?n là ph?i v??t qua chúng ?? có th? b??c ti?p.Hình ?nh ?áng yêu, màu s?c t??i sáng, n?i dung ??n gi?n nh?ng thú v?, Ô ?i chim ch?c ch?n s? ?em ??n cho b?n nh?ng tr?i nghi?m vui v? trong nh?ng giây phút ngh? ng?i.Ch?c n?ng:- Nhi?u nhân v?t v?i nhi?u concept thú v?.- H? th?ng quái v?t ??y b?t ng? và th? thách.- Tích l?y fishcoin, chinh ph?c level và chia s? ?i?m v?i b?n bè qua Facebook.- Hi?u ?ng phong phú và ??y màu s?c.- C?t truy?n mang màu s?c th?n tho?i Hy L?p cu?n hút và h?p d?n.- C?nh tranh v? trí trong b?ng x?p h?ng c?a game v?i nhi?u h?ng m?c hay ho. Expand
Score distribution:
 1. Positive: 0 out of
 2. Mixed: 0 out of
 3. Negative: 0 out of