Phom Online for iPad - Danh bai ta la Image
Metascore
 1. First Review
 2. Second Review
 3. Third Review
 4. Fourth Review

No score yet - based on 0 Critics Awaiting 4 more reviews What's this?

User Score
tbd

No user score yet- Be the first to review!

Your Score
0 out of 10
Rate this:
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
 • 0
 • 0
 • Summary: Ph?m Online là Game ?ánh bài tá l? ph? bi?n nh?t mi?n b?c Vi?t Nam.Ph?m hay còn g?i là tá l? là m?t trò ch?i gi?i trí m?i th?nh hành mang ??y tính trí tu?. Ng??i ch?i s? ph?i tính toán k?Ph?m Online là Game ?ánh bài tá l? ph? bi?n nh?t mi?n b?c Vi?t Nam.Ph?m hay còn g?i là tá l? là m?t trò ch?i gi?i trí m?i th?nh hành mang ??y tính trí tu?. Ng??i ch?i s? ph?i tính toán k? l??ng nh?ng quân bài có trên tay và nh?ng quân bài s? b? ?i. Trò ch?i ?òi h?i ng??i ch?i có nh?ng tính toán sao cho qua 4 vòng ?ánh quân bài, s? ?i?m còn l?i trên tay là ít nh?t. Chi?n th?ng trong m?i ván bài th? hi?n s? thông minh và m?t ph?n may m?n c?a ng??i ch?i.??n v?i Ph?m Online ng??i ch?i s? ???c hòa mình vào m?t không gian gi?i trí v?i b? trí phòng ch?i ??p m?t, sang tr?ng. H? th?ng các quân bài t??ng tác c?c k? linh ho?t, d? ch?i. C?m nh?n m?t Thiên ???ng gi?i trí ?ích th?c. T?ng free chip ban ??u và m?i ngày ch?i m?i khi b?n h?t ti?n.Ph?m Online là 1 thành ph?n c?a h? th?ng game iBet trên Mobile. Cho nên các b?n có th? ch?i các game khác nh?: ti?n lên mi?n b?c, ti?n lên mi?n nam, xì t?, poker, Liêng, Ch??ng, etc ... Expand
Score distribution:
 1. Positive: 0 out of
 2. Mixed: 0 out of
 3. Negative: 0 out of