Poker Viet Nam Image
Metascore
 1. First Review
 2. Second Review
 3. Third Review
 4. Fourth Review

No score yet - based on 0 Critics Awaiting 4 more reviews What's this?

User Score
tbd

No user score yet- Be the first to review!

Your Score
0 out of 10
Rate this:
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
 • 0
 • 0
 • Summary: ? B?n ?ã ch?i th? Texas Poker? B?n mu?n tr? thành Th?n Bài? Texas Poker là m?t l?a ch?n hàng ??u cho lo?i hình bài trí tu? ??y k?ch tính, ng??i ch?i th?c, trình ?? cao, hãy vào ch?i ngay và tr?i nghi?m? B?n ?ã ch?i th? Texas Poker? B?n mu?n tr? thành Th?n Bài? Texas Poker là m?t l?a ch?n hàng ??u cho lo?i hình bài trí tu? ??y k?ch tính, ng??i ch?i th?c, trình ?? cao, hãy vào ch?i ngay và tr?i nghi?m ngay v?i game Boyaa Texas Poker Vi?t Nam.? Boyaa Texas Poker Vi?t Nam là m?t trò ch?i mang ??y tính chi?n l??c, thu hút nhi?u ng??i ch?i yêu thích, t? các ngôi sao, giám ??c, l?p trình viên, công nhân viên ch?c hay các qu?n lý c?p cao. T? lúc ra m?t cho t?i nay ??u gi? v?ng v? trí Top t?i App Store. R?t có th? b?n là ng??i ti?p theo g?p ???c th?n t??ng c?a mình trong game. ? Tính n?ng m?i1. Nhi?u ph??ng th?c ??ng nh?p nhanh, thu?n ti?n nh? ??ng nh?p b?ng tài kho?n Facebook, ngoài ra còn h? tr? tài kho?n du khách, không c?n ??ng ký, b?t lên là có th? ch?i.2. H? th?ng th??ng phong phú: T?i game hoàn toàn mi?n phí. M?i ngày ??ng nh?p ??u có th??ng, th??ng c?u giúp khi phá s?n, m? hòm báu t?i phòng, nhi?u s? ki?n v?i ph?n th??ng phong phú cùng nhi?u ph??ng th?c giúp b?n th?ng chip mi?n phí, giúp b?n trên con ???ng tr? thành cao th? Poker. 3. Nhi?u hình th?c ch?i ph? bi?n: Sân ph? thông, thi ??u vòng lo?i, thi ??u th?ng c?p v.v... Tùy ý b?n l?a ch?n.4. H? th?ng qu?n lý quan h? thông minh: Hi?n th?, theo chân b?n bè, so tài v?i b?n thân b?t k? lúc nào.5. Bi?u c?m ?a d?ng: Nhi?u lo?i bi?u c?m giúp b?n giao l?u, ch?i bài thú v? h?n.6. Tr?i nghi?m ng??i dùng tuy?t v?i: Thi?t k? giao di?n hoàn h?o, hình ?nh m??t mà, h? tr? ch?i bài thông minh.7. L?u l??ng s? d?ng th?p: h? tr? nhi?u ph??ng th?c k?t n?i m?ng, ?u tiên scan và k?t n?i Wifi, ??ng th?i t?i ?u hóa k?t n?i, l?u l??ng s? d?ng càng th?p h?n.N?u b?n có b?t k? th?c m?c gì, xin liên h? v?i chúng tôi:TEL: +86-0755- 86630020E-mail: typhonhuang@boyaa.com Expand
Score distribution:
 1. Positive: 0 out of
 2. Mixed: 0 out of
 3. Negative: 0 out of