Poker Viet Nam iOS

Poker Viet Nam Image
Metascore
tbd

No score yet - based on 0 Critics

User Score
tbd

No user score yet- Be the first to review!

Summary: ? B?n ?ã ch?i th? Texas Poker? B?n mu?n tr? thành Th?n Bài? Texas Poker là m?t l?a ch?n hàng ??u cho lo?i hình bài trí tu? ??y k?ch tính, ng??i ch?i th?c, trình ?? cao, hãy vào ch?i ngay và tr?i nghi?m ngay v?i game Boyaa Texas Poker Vi?t Nam.? Boyaa Texas Poker Vi?t Nam là m?t trò ch?i mang ??y tính chi?n l??c, thu hút nhi?u ng??i ch?i yêu thích, t? các ngôi sao, giám ??c, l?p trình viên, công nhân viên ch?c hay các qu?n lý c?p cao. T? lúc ra m?t cho t?i nay ??u gi? v?ng v? trí Top t?i App Store. R?t có th? b?n là ng??i ti?p theo g?p ???c th?n t??ng c?a mình trong game. ? Tính n?ng m?i1. Nhi?u ph??ng th?c ??ng nh?p nhanh, thu?n ti?n nh? ??ng nh?p b?ng tài kho?n Facebook, ngoài ra còn h? tr? tài kho?n du khách, không c?n ??ng ký, b?t lên là có th? ch?i.2. H? th?ng th??ng phong phú: T?i game hoàn toàn mi?n phí. M?i ngày ??ng nh?p ??u có th??ng, th??ng c?u giúp khi phá s?n, m? hòm báu t?i phòng, nhi?u s? ki?n v?i ph?n th??ng phong phú cùng nhi?u ph??ng th?c giúp b?n th?ng chip mi?n phí, giúp b?n trên con ???ng tr? thành cao th? Poker. 3. Nhi?u hình th?c ch?i ph? bi?n: Sân ph? thông, thi ??u vòng lo?i, thi ??u th?ng c?p v.v... Tùy ý b?n l?a ch?n.4. H? th?ng qu?n lý quan h? thông minh: Hi?n th?, theo chân b?n bè, so tài v?i b?n thân b?t k? lúc nào.5. Bi?u c?m ?a d?ng: Nhi?u lo?i bi?u c?m giúp b?n giao l?u, ch?i bài thú v? h?n.6. Tr?i nghi?m ng??i dùng tuy?t v?i: Thi?t k? giao di?n hoàn h?o, hình ?nh m??t mà, h? tr? ch?i bài thông minh.7. L?u l??ng s? d?ng th?p: h? tr? nhi?u ph??ng th?c k?t n?i m?ng, ?u tiên scan và k?t n?i Wifi, ??ng th?i t?i ?u hóa k?t n?i, l?u l??ng s? d?ng càng th?p h?n.N?u b?n có b?t k? th?c m?c gì, xin liên h? v?i chúng tôi:TEL: +86-0755- 86630020E-mail: typhonhuang@boyaa.com
Developer: Boyaa Interactive
Genre(s): Miscellaneous, Board Games
Designer/Producer/Programmer credits provided by GameFAQs.
If you contributed to this game and feel you should be credited, please read our FAQ.