Siber King Image
Metascore
 1. First Review
 2. Second Review
 3. Third Review
 4. Fourth Review

No score yet - based on 0 Critics Awaiting 4 more reviews What's this?

User Score
tbd

No user score yet- Be the first to review!

Your Score
0 out of 10
Rate this:
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
 • 0
 • 0
 • Summary: Siberking; iphone için geli?tirilmi? bir King ?skambil oyunudur. Siberking tek ki?i taraf?ndan oynan?r. 4 ki?ilik taraf?ndan oynanan King oyununun di?er 3 oyuncusu bilgisayar taraf?ndan oynan?r.King oyunu üniversite ö?rencileri aras?nda yayg?n olarak oynanan; zeka veSiberking; iphone için geli?tirilmi? bir King ?skambil oyunudur. Siberking tek ki?i taraf?ndan oynan?r. 4 ki?ilik taraf?ndan oynanan King oyununun di?er 3 oyuncusu bilgisayar taraf?ndan oynan?r.King oyunu üniversite ö?rencileri aras?nda yayg?n olarak oynanan; zeka ve stratejiye dayal? bir iskambil oyunudur.Bu versiyonda Standart King veya Dejenere King ad? verilen kurallar seti geçerlidir. * Oyuna karo 2’yi çeken oyuncu ba?lar.* Oyun dönü?leri saatin ters yönünde olur.* Kupa Almaz oynan?rken al?nan kupalar aç?l?r. Ayn? durum K?z Almaz, Erkek Almaz için de geçerlidir.* K?z Almaz ceza oyununda K?zlar 4 oyuncuya e?it da??l?rsa K?z Almaz oyunu ba?tan oynan?r ve seçim yapan ki?i ceza veya koz seçimini ba?tan yapabilir. ( Not: Bu özellik daha sonra yamayla eklenecektir.) * Koz oyununda oyun seçimini yapan ki?i Kozdan As, Papaz, K?z ka??tlar?na sahipse koz ç?kmas?n? beklemeden As, Papaz, K?z’la koz çekmeye ba?layabilir. Olas? problemler, istek veya ?ikayetleriniz için hyperboreanbow@yahoo.com e-posta adresini kullanabilirsiniz. Keyif alman?z dile?iyle,Hidayet ?AH?N Expand
Score distribution:
 1. Positive: 0 out of
 2. Mixed: 0 out of
 3. Negative: 0 out of