Ta la Image
Metascore
 1. First Review
 2. Second Review
 3. Third Review
 4. Fourth Review

No score yet - based on 0 Critics Awaiting 4 more reviews What's this?

User Score
tbd

No user score yet- Be the first to review!

Your Score
0 out of 10
Rate this:
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
 • 0
 • 0
 • Summary: Game Tá l? Online do Thapthanh.com phát hành. Game Tá l? Online ???c ng??i ch?i ?ánh giá cao v?i l?i ch?i ?a d?ng, giao di?n ??p m?t và các tính n?ng v??t ch?i nh?t trên th? tr??ng. - Game ch?i trên ?a n?n t?ng: FlashGame Tá l? Online do Thapthanh.com phát hành. Game Tá l? Online ???c ng??i ch?i ?ánh giá cao v?i l?i ch?i ?a d?ng, giao di?n ??p m?t và các tính n?ng v??t ch?i nh?t trên th? tr??ng. - Game ch?i trên ?a n?n t?ng: Flash (http://thapthanh.com) iOS - Ch?i trên iPad ch?y h? ?i?u hành iOS 4.3 tr? lên. - Cài ??t ngay ?ng d?ng ?? so tài v?i hàng tri?u Game th? l?ng danh cùng nh?ng ?u ?ãi t? nhà cung c?p - Khuy?n mãi siêu kh?ng trên 100% - Nhi?u ?u ?ãi cho thành viên VIP: Vay Chip không tính lãi, khuy?n m?i kh?ng khi n?p chip v.v. - Chuy?n Chip d? dàng - Nhi?u gi?i ??u, s? ki?n di?n ra liên t?c. - H? tr? khách hàng t?n tình và nhanh chóng Website: http://www.thapthanh.com Email: iOS@thapthanh.com ?T h? tr?: 04.3715 4110 – 04.3715 4112 Expand
Score distribution:
 1. Positive: 0 out of
 2. Mixed: 0 out of
 3. Negative: 0 out of