Texas Poker Viet Nam Online for iPad Image
Metascore
 1. First Review
 2. Second Review
 3. Third Review
 4. Fourth Review

No score yet - based on 0 Critics Awaiting 4 more reviews What's this?

User Score
tbd

No user score yet- Be the first to review!

Your Score
0 out of 10
Rate this:
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
 • 0
 • 0
 • Summary: Texas Hold'em Poker Vi?t Nam là Game ?ánh bài poker c?a ng??i vi?t. Texas Hold'em Poker là trò ch?i bài ph? bi?n và h?p d?n nh?t hành tinh, v?i ??c ?i?m d? ch?i nh?ng c?n nhi?u trí tu?, là s? so tài gi?a nh?ngTexas Hold'em Poker Vi?t Nam là Game ?ánh bài poker c?a ng??i vi?t. Texas Hold'em Poker là trò ch?i bài ph? bi?n và h?p d?n nh?t hành tinh, v?i ??c ?i?m d? ch?i nh?ng c?n nhi?u trí tu?, là s? so tài gi?a nh?ng cái ??u siêu vi?t, m?t b? môn bài c?a các tinh anh.Texas Poker Vi?t Nam là trò ch?i hoàn toàn mi?n phí, m?i ngày có h?n ch?c nghìn ng??i ch?i. H? tr? ??ng nh?p b?ng tài kho?n Facebook c?ng nh? b?ng tài kho?n du khách; m?i ngày ??ng nh?p ??u ???c t?ng chip, s? l??ng c?ng nh? cách ch?i khác nhau k?t h?p v?i nhi?u lo?i hình thi ??u ?áp ?ng ???c k? c? nh?ng ng??i ch?i khó tính nh?t.Bên c?nh ?ó ng??i ch?i có th? tham gia tranh tài v?i các Game ?ánh bài ph? bi?n dân gian c?a Vi?t Nam trong c?ng ??ng iBet Game nh? : Ph?m, Ti?n Lên Mi?n B?c, Xì T?, Liêng, Ch??ng và Ba Cây.Chúng tôi luôn c? g?ng t?o d?ng m?t sân ch?i gi?i trí tuy?t v?i, không ng?ng v??n t?i m?t Texas Poker Vi?t Nam v?i ch?t l??ng cao h?n. Hãy làm cho ng??i khác hâm m? s? tài s?n kh?ng l? c?a b?n, tr? thành m?t cao th? Poker. Expand
Score distribution:
 1. Positive: 0 out of
 2. Mixed: 0 out of
 3. Negative: 0 out of