Tien len mien nam Image
Metascore
 1. First Review
 2. Second Review
 3. Third Review
 4. Fourth Review

No score yet - based on 0 Critics Awaiting 4 more reviews What's this?

User Score
tbd

No user score yet- Be the first to review!

Your Score
0 out of 10
Rate this:
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
 • 0
 • 0
 • Summary: T? khi 52la bài tây gia nh?p vào Vi?t Nam chúng ta, ng??i dân Vi?t Nam ?ã sáng t?o ra r?t nhi?u cách ch?i v?i nh?ng lá bài ma thu?t này. M?t trong nh?ng ki?u ch?i ?ó là Ti?n Lên ch?i ki?u mi?nT? khi 52la bài tây gia nh?p vào Vi?t Nam chúng ta, ng??i dân Vi?t Nam ?ã sáng t?o ra r?t nhi?u cách ch?i v?i nh?ng lá bài ma thu?t này. M?t trong nh?ng ki?u ch?i ?ó là Ti?n Lên ch?i ki?u mi?n nam.Khác v?i ti?n lên mi?n b?c b? bó h?p b?i nh?ng lu?t nh? ??ng màu, ??ng ch?t thì ti?n lên mi?n nam có ki?u ?ánh phóng khoáng h?n, không b? gò bó v?i nh?ng lu?t ?ó.Ti?n lên mi?n nam có th? k?t h?p các b?, các dây không ??ng màu, ??ng ch?t v?i nhau và có th? ch?t, ?? ???c mà không c?n quan tâm t?i màu và ch?t.M?t s? thu?t ng? hay có trong ti?n lên mi?n nam là: S?nh, dây, b? ba, b? b?n, 3 ?ôi thông, 4 ?ôi thông, ?n tr?ng, t?i tr?ng, cóng, ?út 3 bích, s?nh r?ng.Cách ch?i c?a Ti?n lên mi?n nam c?ng khác ti?n lên mi?n b?c là ch? ván ??u tiên m?i ph?i ?ánh 3 bích, còn các ván sau thì nh?t ?ánh.Còn ki?u ch?i mi?n nam thì Nh?t Nhì Ba Bét, 1 ng??i v? nh?t thì các thành viên con l?i v?n có th? ?ánh v?i nhau ?? tranh v? trí nhì, ba , và bét.V?i 52 là bài chia ??u cho 4 ng??i ch?i, các b?n ph?i xây d?ng cho mình các chi?n thu?t ?ánh, ti?n, lùi h?p lý n?u mu?n giành ???c k?t qu? t?t.Tuy game Ti?n lên mi?n nam th??ng ???c cho là tùy vào tính ch?t ?? ?en, may r?i, nh?ng v?n có tính trí tu? cao ? ?ó.?ng d?ng game ti?n lên mi?n nam c?a team 52la.vn ???c phát tri?n b?i nh?ng con ng??i Vi?t. Hy v?ng s? mang l?i tr?i nghi?m t?t cho các b?n.Liên h?: Trong tr??ng h?p quan tr?ng m?i b?n liên h? tr?c ti?p v?i chúng tôi qua: Yahoo:   hotro_52la   hotro_52la01 Hotline: 09666 99998 (24h – 24h và ngày l?) Email: hotro@52la.vn Expand
Score distribution:
 1. Positive: 0 out of
 2. Mixed: 0 out of
 3. Negative: 0 out of