Tom Cua Ca HD iOS

Tom Cua Ca HD Image
Metascore
 1. First Review
 2. Second Review
 3. Third Review
 4. Fourth Review

No score yet - based on 0 Critics Awaiting 4 more reviews What's this?

User Score
tbd

No user score yet- Be the first to review!

Your Score
0 out of 10
Rate this:
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
 • 0
 • 0
 • Summary: Trò ch?i Tôm Cua Cá (hay còn ???c g?i là B?u Cua Cá) là m?t trò ch?i dân gian ph? bi?n c?a ng??i Vi?t, th??ng ???c ch?i vào d?p T?t. Nhân d?p T?t Nhâm Thìn, Twin Dragons Games cho ra m?t game m?iTrò ch?i Tôm Cua Cá (hay còn ???c g?i là B?u Cua Cá) là m?t trò ch?i dân gian ph? bi?n c?a ng??i Vi?t, th??ng ???c ch?i vào d?p T?t. Nhân d?p T?t Nhâm Thìn, Twin Dragons Games cho ra m?t game m?i “Tôm Cua Cá” ?? mang ??n không gian th? giãn c?ng nh? chút may m?n ??u n?m cho ng??i ch?i.Cách ch?i:Trên màn hình hi?n th? 6 linh v?t may m?n: Tôm, Cua, Cá, Gà, R??u, H??u.Ng??i ch?i s? ??t ti?n vào m?t ho?c nhi?u ô trên bàn ch?i, sau ?ó nhà cái s? gieo 3 con xúc x?c (6 m?t xúc x?c t??ng ?ng v?i 6 v?t linh).N?u 3 m?t xúc x?c ???c l?t ra trùng v?i các ô mà ng??i ch?i ?ã ch?n, ng??i ch?i s? ???c th??ng g?p ?ôi s? ti?n ?ã ??t.Hãy tìm cho mình m?t chi?n l??c h?p lý ?? th?ng ???c nhi?u ti?n nh?t!Tính n?ng:Giao di?n thân thi?n, âm thanh s?ng ??ng.H? tr? OpenFeint - m?ng xã h?i l?n nh?t cho game th?: b?n có th? so ?i?m online toàn c?u, k?t b?n, làm quen.Chú ý: Hãy k?t n?i m?ng khi ch?i ?? nh?n ???c các ph?n quà b?t ng? t? game ;)Và ??ng quên review và ?ánh giá, c?ng nh? g?i nh?ng ý t??ng ?óng góp c?a b?n ?? chúng tôi phát tri?n game hoàn thi?n h?n.Chúc b?n vui v? và may m?n! :) Expand
Score distribution:
 1. Positive: 0 out of
 2. Mixed: 0 out of
 3. Negative: 0 out of