Vegas HD iOS

Vegas HD Image
Metascore
 1. First Review
 2. Second Review
 3. Third Review
 4. Fourth Review

No score yet - based on 0 Critics Awaiting 4 more reviews What's this?

User Score
tbd

No user score yet- Be the first to review!

Your Score
0 out of 10
Rate this:
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
 • 0
 • 0
 • Summary: Game Vegas là m?t d? án game chi?n l??t c?a công ty HDC, g?m 100% l?p trình viên là ng??i Vi?t Nam + tr? tu?i. Game ???c xây d?ng trên các n?n t?ng tr??c v?n ?ã thu hút ???c m?t s? l??ng ng??i ch?i l?n và ?nGame Vegas là m?t d? án game chi?n l??t c?a công ty HDC, g?m 100% l?p trình viên là ng??i Vi?t Nam + tr? tu?i. Game ???c xây d?ng trên các n?n t?ng tr??c v?n ?ã thu hút ???c m?t s? l??ng ng??i ch?i l?n và ?n ??nh. Và g?n ?ây nh?t, ??i ng? phát tri?n ?ã cho ra ??i Vegas phiên b?n iOS cho iPhone có nhi?u tính n?ng v??t b?t h?n các game ch?i bài cùng lo?i, k? c? nh?ng game ???c phát tri?n t?i Trung Qu?c ???c các nhà phát hành Vi?t Nam mua v?.T?i phiên b?n Vegas HD 1.1.1 dành cho iphone này, ng??i ch?i s? c?m nh?n ???c h? th?ng lên ??n 16 game bao g?m: Ti?n lên, ph?m, xì t?, cào, quay xèng, b?u cua, tri?u phú Vegas, c? t??ng, caro, poker, xì dzách, black jack.Và nhi?u ch?c n?ng thú v? khác: M?ng xã h?i, Gia t?c, nh?n tin, k?t b?n, x?p h?ng, … và nhi?u ph?n th??ng h?p d?n dành cho nh?ng Vegaser ??ng top. Cùng nhau khám phá s? thú v? c?a Vegas phiên b?n HD cho iphone nào. Expand
Stream On
Score distribution:
 1. Positive: 0 out of
 2. Mixed: 0 out of
 3. Negative: 0 out of