WePlay for iPad - Than bai 2013 Image
Metascore
tbd

No score yet - based on 0 Critics

User Score
tbd

No user score yet- Be the first to review!

Summary: WePlay là b? s?u t?p các trò ch?i dân gian, g?n g?i trong ??i s?ng Vi?t Nam. WePlay ???c thi?t k? thân thi?n, d? ch?i bao g?m các trò nh?: - Ti?n lên Mi?n nam – Tien len mien nam - Ti?n lên Mi?n b?c – Tien len mien bac - Liêng – Lieng Online - Ph?m – Phom Online - Texas Poker - Xì t? (xì phé) – Xi to - ??c bi?t là ph?n Lô ?? r?t h?p d?n. Bên c?nh ?ó là các gi?i ??u gay c?n ???c t? ch?c ??nh k? hàng tu?n, hàng tháng v?i các gi?i ??u: - Th?n bài – Than bai 2013 - Vua bài – Vua bai 2013 V?i gi?i th??ng h?p d?n, thi?t th?c nh? ?i?n tho?i, th? cào, máy tính b?ng,.. WePlay ???c th?a k? nh?ng tính n?ng v??t tr?i: Texas Poker c?a Zynga, iWin Online c?a MECorp, MyPlay c?a VNG, game Avatar và iOnline.. V?i WePlay b?n s? c?m nh?n m?t s? hoàn h?o trong thi?t k? và thông minh trong cách b? trí bàn ch?i.
Developer: We Play Company
Genre(s): Miscellaneous, Board Games
Designer/Producer/Programmer credits provided by GameFAQs.
If you contributed to this game and feel you should be credited, please read our FAQ.