Xi to Online - Sam Co, Xi phe iOS

Xi to Online - Sam Co, Xi phe Image
Metascore
 1. First Review
 2. Second Review
 3. Third Review
 4. Fourth Review

No score yet - based on 0 Critics Awaiting 4 more reviews What's this?

User Score
tbd

No user score yet- Be the first to review!

Your Score
0 out of 10
Rate this:
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
 • 0
 • 0
 • Summary: Xì T? Online là Game ?ánh bài h?p d?n và ph? bi?n ? mi?n nam Vi?t Nam. Xì T? hay còn g?i là Xì phélà m?t trò ch?i bài trong ?ó m?t ph?n (ví d? Texas Hold'em) ho?c t?t c? các conXì T? Online là Game ?ánh bài h?p d?n và ph? bi?n ? mi?n nam Vi?t Nam. Xì T? hay còn g?i là Xì phélà m?t trò ch?i bài trong ?ó m?t ph?n (ví d? Texas Hold'em) ho?c t?t c? các con bài (ví d? Draw) không ???c m? và ng??i ch?i có th? t? (raise) vào gà (pot). Vì th? xì phé ki?u H?ng Kông trong ngôn ng? mi?n Nam c?ng g?i là bài t? và th?y hay g?i "cây bài" là "phé bài" Ai có liên k?t bài t?t nh?t s? ???c ?n gà, tr??ng h?p khác là ng??i t? ???c ?n n?u m?i ng??i ch?i khác không theo (call).Xì t? khác v?i x?p xám hay bài binh (tên ti?ng Anh: Chinese Poker).Sám cô 7 cây (Xì t? 7 cây) có lu?t ch?i t??ng t? Sám cô 5 .?i?m khác bi?t là m?i ng??i ch?i s? nh?n 7 quân bài và lúc ??u m?i ng??i ???c chia 3 quân bài (2 quân ???c gi?u ?i). Các vòng c??c s? là vòng cây bài s? 4, 5, 6 và 7 (4 vòng c??c thay vì 3 vòng c??c nh? game Sám cô 5) Sám cô 7 s? d?ng t?t c? 52 lá bài.??c bi?t khi tham gia Xì T? Online b?n s? ???c t?ng ngay 10K chip mi?n phí ?? tham gia tranh tài. Bên c?nh ?ó còn có th? tham gia ch?i các game bài khác nh?: Poker, lieng, phom, Ti?n lên mi?n nam, Chuong, etc ... Expand
Stream On
Score distribution:
 1. Positive: 0 out of
 2. Mixed: 0 out of
 3. Negative: 0 out of