XO88 HD iOS

 • Publisher:
 • Release Date:
XO88 HD Image
Metascore
 1. First Review
 2. Second Review
 3. Third Review
 4. Fourth Review

No score yet - based on 0 Critics Awaiting 4 more reviews What's this?

User Score
tbd

No user score yet- Be the first to review!

Your Score
0 out of 10
Rate this:
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
 • 0
 • 0
 • Summary: B?n ?ã s?n sàng cho nh?ng tr?n ??u gay c?n. ???c thi ??u cùng nh?ng th?n bài huy?n tho?i trên kh?p th? gi?i m?i lúc m?i n?i? Hãy tham gi?i trí cùng XO88, giao l?u v?i b?n bè b?n ph??ng ngay bây gi?. XO88 hânB?n ?ã s?n sàng cho nh?ng tr?n ??u gay c?n. ???c thi ??u cùng nh?ng th?n bài huy?n tho?i trên kh?p th? gi?i m?i lúc m?i n?i? Hãy tham gi?i trí cùng XO88, giao l?u v?i b?n bè b?n ph??ng ngay bây gi?. XO88 hân h?nh gi?i thi?u ♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠ •Bài lá c?c k? h?p d?n – T?ng h?p nhi?u game kinh ?i?n: TI?N LÊN MI?N NAM, PH?M, M?U BINH và ?ang ti?p t?c c?p nh?t các game khác. 3 in 1 - Cài ??t m?t l?n, ch?i t?t c? các game. •Lu?t ch?i ??c ?áo, gay c?n, h?i h?p, tính ??i kháng cao - Duy nh?t ch? có t?i XO88. •C? h?i nh?n ???c các ph?n th??ng có giá tr?. •Cao th? tranh tài - Sát ph?t th?ng tay - ?ánh bay m?t m?i. ♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠ •Tr?c ti?p so tài v?i c?ng ??ng game th? ?ông ??o và chuyên nghi?p trên XO88. •Chat chit tâm tình th? hi?n cá tính trong game thông qua ch?c n?ng Chit Chat và Avatar ??i di?n ! •Ch?i trên IPHONE, IPAD và IPOD ! •Bàn ch?i s?p x?p h?p lý cho phép 4, 3 ho?c 2 ng??i ch?i cùng tham gia. •Hình ?nh HD s?c nét, ??p m?t, sang tr?ng. •Giao di?n thu?n ti?n, d? dàng vào ch?i ch? trong vài giây. •Phân chia s?nh GI?I TRÍ và s?nh HOÀNG GIA ?? ch?i ti?n vàng và ti?n xu. •Phòng ch? thu?n ti?n phân chia theo m?c c??c c?a phòng ch?i. XO88 - ?o còn hay h?n th?t. Expand
Score distribution:
 1. Positive: 0 out of
 2. Mixed: 0 out of
 3. Negative: 0 out of