70
8.0
Cowboy Pictures | Release Date: December 18, 2002
Summary: By turns an elaborate wartime drama of China, suffering under Japanese occupation during the 1930s and 40s, and an absurdist comedy of madness, cultural disconnects and historical booby-traps that Samuel Beckett would recognize in an instant. (Film Forum)
Watch Now

Details

Runtime: 139 min
Production: China Film Co-Production Corporation
Genres: Drama, Comedy, War
Country: China
Languages: English, Mandarin, Japanese
Home Release Date: Apr 19, 2005
Director Credit
Wen Jiang Director
Writer Credit
Fengwei You Writer
Haiying Li Writer
Jianquan Shi Writer
Ping Shu Writer
Wen Jiang Writer
Xing Liu Writer
Principal Cast Credit
Kenya Sawada Inokichi Sakatsuka
Wen Jiang Ma Dasan
Cast Credit
David Wu Major Gao
Ding Yuan Dong Hanchen
Haibin Li Me
Junichi Kajioka Japanese Sergeant
Lianmei Chen Aunt
Qiang Chen 'One-Stroke' Liu
Teruyuki Kagawa Kosaburo Hanaya
Weidong Cai Er Bozi
Yihong Jiang Yu'er
Yoshimoto Miyaji Koji Nonomura
Zhijun Cong Grandfather
Zi Xi Liu Wang
Producer Credit
Hua Zhang Line Producer
Ping Dong Executive Producer
Quangang Zheng Executive Producer
Wen Jiang Producer
Zi Xi Line Producer