Jing Ke ci Qin Wang

Jing Ke ci Qin Wang Image
Metascore
75

Generally favorable reviews - based on 25 Critics

User Score
7.0

Generally favorable reviews- based on 5 Ratings

Summary: Zhao (Gong Li) is a concubine in China in the 20th century BC who is sent by her lover to become the lover of his adversary, gain his confidence, and then secure an assassin who can eliminate him.

Where To Watch

Stream On
Stream On

Details

Runtime: 162 min
Production: Canal+
Genres: Drama, History
Countries: Japan, China, France
Language: Mandarin
Home Release Date: Jun 13, 2000
Director Credit
Kaige Chen Director
Writer Credit
Kaige Chen Writer
Peigong Wang Writer
Principal Cast Credit
Fengyi Zhang Jing Ke
Li Gong Lady Zhao
Zhou Sun Dan, Prince Of Yan
Cast Credit
Benshan Zhao Gao Jianli
Changjiang Pan Prison Official
Haifeng Ding Qin Wuyang
Kaige Chen Lu Buwei
Xiaohe Lü General Fan Yuqi
Xuejian Li Ying Zheng
Xun Zhou Blind Girl
Yongfei Gu Queen Mother
Zhiwen Wang Marquis Changxin
Producer Credit
Bai Yu Line Producer
Hiromitsu Furukawa Executive Producer
Kaige Chen Producer
Philip Lee Associate Producer
Sanping Han Executive Producer
Satoru Iseki Producer
Shirley Kao Producer
Sunmin Park Associate Producer
Tsuguhiko Kadokawa Executive Producer
Xia Zhang Line Producer
imdb.com Movie title data, credits, and poster art provided by:

Awards & Rankings