Bil Kazan Image
Metascore
tbd

No score yet - based on 0 Critic Reviews

User Score
tbd

No user score yet- Be the first to review!

Summary: Bil Kazan uygulamas?n? ücretsiz olarak kullan ve antrenman bölümünde hem e?len hem de bilgini test et.E?er kendine ve bilgi da?arc???na güveniyorsan yar??malar k?sm?na kat?l, di?er rakiplerine kar?? yar?? ve çe?itli ödüller kazan. Yar??malar belli zamanlar aras? yap?lacakt?r. ?lgili dönem ve ilgili yar??mada en yüksek puan? olan yar??mac? ödülü kazanacakt?r.Bil Kazan ile güvenli ve e?lenceli yar??man?z? sa?lamaka için articularis taraf?ndan en yeni yaz?l?m teknoloji metodlar? kullanarak geli?tirilmi?tir. Yar??malar articularis'in i?tiraki olup herhangi ba?ka bir firma ile ili?kisi yoktur, ödülleri kazanan ki?ilere articularis ödüllerini vermeyi taahhüt eder.Tüm s?ralama skorlar?n? uygulama içerisinden veya http://bilkazan.articularis.com/ üzerinden takip edebilirsiniz.Apple Inc. bu yar??ma ile ilgili herhangi bir ba?lant?s? ve sponsorlu?u yok.Apple Inc. is not a sponsor or involved in any manner in this contest.
Stream On
Developer: articularis
Genre(s): Miscellaneous, Trivia / Game Show
Designer/Producer/Programmer credits provided by GameFAQs.
If you contributed to this game and feel you should be credited, please read our FAQ.