Chan Online Image
Metascore
 1. First Review
 2. Second Review
 3. Third Review
 4. Fourth Review

No score yet - based on 0 Critics Awaiting 4 more reviews What's this?

User Score
tbd

No user score yet- Be the first to review!

Your Score
0 out of 10
Rate this:
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
 • 0
 • 0
 • Summary: Game Ch?n do Tamtay phát hành là game ch?n ??u tiên, và ?ông ng??i ch?i nh?t t?iVi?t Nam. Game Ch?n Online ???c ng??i ch?i ?ánh giá là d? ch?i, giao di?n ??p và b?t m?t nh?t trên th? tr??ng.- Game ch?i trên ?aGame Ch?n do Tamtay phát hành là game ch?n ??u tiên, và ?ông ng??i ch?i nh?t t?iVi?t Nam. Game Ch?n Online ???c ng??i ch?i ?ánh giá là d? ch?i, giao di?n ??p và b?t m?t nh?t trên th? tr??ng.- Game ch?i trên ?a n?n t?ng: Flash (http://thapthanh.com) và iOS- Ch?i trên iPad ch?y h? ?i?u hành iOS 4.3 tr? lên.- Cài ??t ngay ?ng d?ng ?? so tài v?i hàng tri?u ch?n th? l?ng danh cùng nh?ng ?u ?ãi t? nhà cung c?p- Khuy?n mãi siêu kh?ng trên 100%- Nhi?u ?u ?ãi cho thành viên VIP: Vay Quan không tính lãi, Bàn ch?i riêng,- Chuy?n Quan d? dàng- Các gi?i ??u di?n ra hàng tháng- H? tr? khách hàng t?n tình và nhanh chóngWebsite: http://www.thapthanh.comEmail: iOS@thapthanh.com?T h? tr?: 04.3715 4110 – 04.3715 4112 Expand
Stream On
Score distribution:
 1. Positive: 0 out of
 2. Mixed: 0 out of
 3. Negative: 0 out of