• Publisher: BHMedia
 • Release Date: Aug 4, 2012
Co Tuong Viet Nam: ban choi mien phi Image
Metascore
 1. First Review
 2. Second Review
 3. Third Review
 4. Fourth Review

No score yet - based on 0 Critic Reviews Awaiting 4 more reviews What's this?

User Score
tbd

No user score yet- Be the first to review!

Your Score
0 out of 10
Rate this:
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
 • 0
 • 0
 • Summary: C? T??ng Vi?t Nam là lo?i c? ?ã ???c bi?t ??n t? th?i xa x?a?ây lo?i c? có t? kho?ng th? k? 7. C? t??ng ???c b?t ngu?n t? Saturanga, m?t lo?i c? c? ???c phát minh ? ?n ?? t? th? k? 5 ??n th? k? 6 (tr??c c? t??ng kho?ng 200 n?m). Chính Saturanga ???cC? T??ng Vi?t Nam là lo?i c? ?ã ???c bi?t ??n t? th?i xa x?a?ây lo?i c? có t? kho?ng th? k? 7. C? t??ng ???c b?t ngu?n t? Saturanga, m?t lo?i c? c? ???c phát minh ? ?n ?? t? th? k? 5 ??n th? k? 6 (tr??c c? t??ng kho?ng 200 n?m). Chính Saturanga ???c phát minh t? ?n ??, sau ?ó ?i v? phía tây, tr? thành c? vua và ?i v? phía ?ông tr? thành c? t??ng,và ???c ng??i Trung Qu?c g?i là "C? T??ng".T?i Vi?t Nam thì t? x?a t?i nay v?n g?i là c? t??ng ch? không ai g?i là c? t??ng c?. T??ng c?m ??u thì ph?i g?i là c? t??ng. ?ó c?ng là nét hay c?a ngôn ng? Vi?t, d? g?n g?i, d? hi?u.S? d? ng??i Trung Hoa không có voi,nên khi ti?p nh?n Saturanga th?y trong các quan có quân voi l? nên ng??i Trung Hoa bèn g?i là "t??ng k?" ?? k? ni?m m?t lo?i c? l? có con voi-Trong c? T??ng bi?n hóa vô cùng, không có m?t ván c? nào gi?ng nhau. C? T??ng có nhi?u chi?n l??c, chi?n thu?t, nhi?u th? ?ánh ??c ?áo, ph?c t?p. ?ã v?y khi ?ánh c? ng??i ta l?i còn sáng t?o, ngh? ra nhi?u th? ?ánh m?i n?a. Do ?ó s? bi?n hóa trong c? T??ng là không th? nói h?t ???c. Ng??i ta ?ánh c? càng t?p trung t? duy sáng t?o thì càng có nhi?u th? ?ánh hay, bi?n ?o khôn l??ng, càng ch?c th?ng. Công, th? ph?i nhu?n nhuy?n. T? phòng th? chuy?n sang t?n công và ng??c l?i t? t?n công chuy?n sang phòng th? ph?i thông su?t, t?o cho th? tr?n bi?n hóa khôn l??ng làm cho ??i ph??ng có m?t c?ng nh? mù thì c? th?ng c?m trong tay. Trong binh pháp có nói: “S? bi?n hóa c?a k? và chánh là không th? cùng ???c. K? và chánh sinh nhau ra nh? m?t quy lu?t tu?n hoàn không ngu?n g?c, ai có th? bi?t cho cùng ???c”. Chánh ? ?ây là nh?ng quân c? thu?c b? ph?n t?n công nh? Xe, Pháo, Mã, T?t. K? ? ?ây là các quân c? thu?c b? ph?n t?n công nh? S?, T??ng (B?). Tuy nhiên ta có th? b? trí các quân c? t?n công làm nhi?m v? phòng th? giúp S?, T??ng b?o v? h?u hi?u cho T??ng. Ta c?ng có th? s? d?ng l?c l??ng chánh binh k?t h?p v?i kì binh ?? t?n công vào m?t m?c tiêu ?ã ??nh.-C? T??ng bi?n hóa vô cùng, càng cao c? càng ph?i h?t s?c khiêm t?n, vì không ai dám t? hào là mình là ng??i ?ã thâu tóm ???c h?t m?i bi?n hóa kì ?o c?a ngh? thu?t c? T??ng. H?n n?a tài n?ng c?ng phát tri?n có chu kì nh? tr?ng tròn r?i l?i khuy?t. Có khi nào tr?ng tròn mãi hay khuy?t mãi ?âu?-Game "C? T??ng Vi?t Nam" ???c phát tri?n b?i BHMedia và b?n hoàn toàn có th? t?i v? ch?i mi?n phí... Game ???c chia thành nhi?u level phù h?p v?i nhi?u c?p ?? ng??i ch?i.Game nh? và ?? ho? r?t s?c nét có nhi?u l?a ch?n skin cho ng??i ch?i.V?i thu?t toán thông minh ?? b?n th?ng ???c máy ? level Hard,Master Expand
Score distribution:
 1. Positive: 0 out of
 2. Mixed: 0 out of
 3. Negative: 0 out of