Dien tu xeng Image
Metascore
tbd

No score yet - based on 0 Critics

User Score
tbd

No user score yet- Be the first to review!

Summary: Xèng hoa qu? hay còn g?i là ?i?n t? xèng, slot machine là trò ch?i cá c??c may r?i c?c kì ph? bi?ntrong các casino l?n nh?. V?i các y?u t? ??n gi?n, d? ch?i, game ?ã thu hút ???c hàng tri?u ng??idùng kh?p n?i trên th? gi?i ngay c? ??i v?i nh?ng khách hàng khó tính nh?t.Qplay xin gi?i thi?u các b?n game Xèng hoa qu? – Slot machine mô ph?ng l?i t??ng tác gi?a ng??ich?i và máy ?i?n t? xèng. V?i ?? h?a ??p m?t, âm thanh s?ng ??ng và gameplay ??n gi?n, Xènghoa qu? s? chinh ph?c b?n ngay t? cái nhìn ??u tiên. Còn ch?n ch? gì n?a, hãy ch?i và tr?i nghi?m.
Stream On
Developer: SUNNET Information Technology & Communication Solution Co. Jsc
Genre(s): Miscellaneous, Board Games
Designer/Producer/Programmer credits provided by GameFAQs.
If you contributed to this game and feel you should be credited, please read our FAQ.