Kupa Canavari Image
Metascore
tbd

No score yet - based on 0 Critics

User Score
tbd

No user score yet- Be the first to review!

Summary: Bu sezon 3 kulvarda da ba?ar?l? bir ?ekilde ilerlemesine ra?men 2 kupay? kaybeden Fenerbahçe tak?m?n? konu alan oyunda, kontrol etti?iniz Fatih Hoca, Sadri Ba?kan ve Platini Reyiz ile elinizde bulunan kupay?, Fenerbahçe'li Aziz Ba?kan ve Aykut Hoca'dan kaç?rmaya çal??acaks?n?z. Oyun içerisinde kupa ile kaçarken kar??n?za bir çok zorlu engel ç?kacakt?r. Engellerden ba?ar?l? bir ?ekilde kurtulabilmek için telefonunuzun ekran?na dokunarak, karakterinizin z?plamas?n? sa?layabilirsiniz. Telefon ile sa?a ve sola do?ru hamleler yapman?z halinde karakterinizi ileri ve geriye do?ru yönlendirebilirsiniz.?yi e?lenceler, ba?ar?lar dileriz.
Stream On
Developer: Ibrahim Akman
Genre(s): Sports, General
Designer/Producer/Programmer credits provided by GameFAQs.
If you contributed to this game and feel you should be credited, please read our FAQ.