Tinh Kiem Image
Metascore
tbd

No score yet - based on 0 Critics

User Score
tbd

No user score yet- Be the first to review!

Summary: gMO Tình Ki?m là Game dành riêng cho h? ?i?u hành iOS, l?y ch? ?? ki?m hi?p có l?i ch?i theo ki?u nh?p vai màn hình ngang và s? d?ng h? th?ng chi?n ??u theo l??t hoàn toàn t? ??ng.C?t truy?n c?a Game nói v? m?i tình c?a Ti?u Phi và Ti?u My trên con ???ng bôn t?u giang h?, hành hi?p tr??ng ngh?a khi ?i tìm cu?n bí kíp tuy?t h?c th?t truy?n và cánh c?ng V?nh Sinh Môn – n?i ch?a ??ng s?c m?nh siêu nhiên ???c t?o ra b?i các v? th?n nh?m b?o v? lo?i ng??i tránh h?a xâm l?ng c?a Ma Gi?i.Th? gi?i li?u có ???c gi?i c?u, Ma Gi?i li?u có tr? v? ?úng ch? c?a nó, Chính ??o li?u có ???c ph?c h?i và tôn vinh? Và m?i tình gi?a Ti?u Phi và Ti?u My s? ?i v? ?âu? T?t c? ??u trông ch? vào b?n.??c S?c Game: - H? th?ng Phúc Th?n trong Tình Ki?m s? giúp b?n ki?m ???c nhi?u ?i?m chi?n tích h?n ?? nâng cao thiên phú c?a mình. - Nhi?p H?n là m?t ch?c n?ng r?t quan tr?ng trong game, ?nh h??ng ??n m?i ch? s? c?a nhân v?t. - Th?n H?u là n?i b?n có th? nhanh chóng b? sung kinh nghi?m cho ??ng ??i và có th? ki?m ???c m?t s? l??ng l?n b?c khi b?n ??t c?p 40. - H? th?ng Th?n Long giúp t?ng thu?c tính c?a nhân v?t chính, giúp b?n tr? lên kh?e h?n. - ??u Tr??ng n?i mà b?n th? hi?n s?c m?nh c?a mình, ??ng th?i s? giúp b?n ki?m ???c r?t nhi?u Uy Danh và B?c khi chi?n th?ng và ??t th? h?ng cao. - S? d?ng Luy?n ??n ?? nh?n ???c thêm nhi?u Uy Danh, Chi?n Tích, Xu, B?c ho?c Th? L?c. - Trong Tình Ki?m, ch?c n?ng K?t Hôn ngoài vi?c th? hi?n tình c?m gi?a nh?ng ng??i ch?i mà còn có th? giúp b?n ki?m ???c nhi?u Uy Danh. - So v?i ph? b?n Tinh Anh, T? Vong Tháp còn khó kh?n g?p b?i ph?n, khi ti?n hành tham gia T? Vong Tháp, b?n s? có c? h?i nh?n ???c nh?ng m?nh Th?n Khí quý giá. - Boss Chi?n là ho?t ??ng ???c t? ch?c th??ng xuyên trong Game. Tham gia s?n Boss Thành công s? ?em l?i nh?ng ph?n th??ng giá tr? nh? Uy Danh, B?c…
Developer: Nguyen Quang
Genre(s): Role-Playing, General
Designer/Producer/Programmer credits provided by GameFAQs.
If you contributed to this game and feel you should be credited, please read our FAQ.