Turkcesi Var Image
Metascore
tbd

No score yet - based on 0 Critics

User Score
tbd

No user score yet- Be the first to review!

Summary: *** E?itici Oyunlar Kategorisinde Popüler (What's Hot) ****** E?itici Oyunlar Kategorisinde Yeni ve Dikkate De?er(New & Noteworthy) ******"Türkçemizi geli?tirecek, e?anlaml? kelimeleri bulma oyunu!" - Appyorum.com(http://www.appyorum.com/turkcesi-varken-iphone-ipad-videolu-uygulama-tani-tim/) ***ARTIK SÖZ TÜRKÇEN?N !"Ulusal bir dil seferberli?i olmadan, ulusal bir devlet kurulamaz!Dilimizi; ulusumuzun inanc?, direnci ve ba?kald?r?s? kurtaracakt?r!Bas?n yay?n hizmetini, TDK i?ini, devlet gere?ini,halk savunuculu?unu yapsayd? bugün D?L?M?ZE a?lamazd?k...Bilinmelidir ki, s?zlananlar acizlerdir...Akl? ve yüre?i hasar görmemi? Türk gençleri olarak,dilimizi de ülkemizi de yoktan var etmeyi biliriz.Dilimizin tek ve gerçek sahibi, miras?n? ?anl? kültürümüzden alan halk?m?z ve onun çal??kan evlatlar?d?r."SUAT ÖZERBir harf bir heceyi bozar,Bir hece bir sözcü?ü bozar,Bir sözcük bir cümleyi bozar,Bir cümle bir söylevi bozar,Bir söylev bir toplulu?u bozar,Bir topluluk bir toplumu bozar,Bir toplum ise bir dünyay? bozar !Dilimize sahip ç?kal?m...Uygulama Türkçe için gönüllü geli?tirilmi?tir. Uygulamay? daha da geli?tirmek için destek olmak isterseniz lütfen bana ula??n. Geli?tirme a?amas?ndaki desteklerinden dolay?;Türkçe Giderse Türkiye Gider Facebook sayfas?na ve yöneticilerine,Türkçenin Dirili? Hareketi Facebook sayfas?na ve yöneticilerine ve Ömer ?pek' e te?ekkür ederim.Her türlü istek görü? ve öneri için ileti?im adresi: iphone@ahmetozcan.com
Stream On
Developer: Ahmet OZCAN
Genre(s): Miscellaneous, Puzzle, Logic
Designer/Producer/Programmer credits provided by GameFAQs.
If you contributed to this game and feel you should be credited, please read our FAQ.