WePlay - Than bai 2013 Image
Metascore
 1. First Review
 2. Second Review
 3. Third Review
 4. Fourth Review

No score yet - based on 0 Critics Awaiting 4 more reviews What's this?

User Score
tbd

No user score yet- Be the first to review!

Your Score
0 out of 10
Rate this:
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
 • 0
 • 0
 • Summary: WePlay là b? s?u t?p các trò ch?i dân gian, g?n g?i trong ??i s?ng Vi?t Nam. WePlay ???c thi?t k? thân thi?n, d? ch?i bao g?m các trò nh?:- Ti?n lên Mi?n nam – Tien len mien nam- Ti?n lên Mi?n b?c – Tien lenWePlay là b? s?u t?p các trò ch?i dân gian, g?n g?i trong ??i s?ng Vi?t Nam. WePlay ???c thi?t k? thân thi?n, d? ch?i bao g?m các trò nh?:- Ti?n lên Mi?n nam – Tien len mien nam- Ti?n lên Mi?n b?c – Tien len mien bac- Liêng – Lieng Online- Ph?m – Phom Online- Texas Poker- Xì t? (xì phé) – Xi to- ??c bi?t là ph?n Lô ?? r?t h?p d?n.Bên c?nh ?ó là các gi?i ??u gay c?n ???c t? ch?c ??nh k? hàng tu?n, hàng tháng v?i các gi?i ??u:- Th?n bài – Than bai 2013- Vua bài – Vua bai 2013V?i gi?i th??ng h?p d?n, thi?t th?c nh? ?i?n tho?i, th? cào, máy tính b?ng,..WePlay ???c th?a k? nh?ng tính n?ng v??t tr?i: Texas Poker c?a Zynga, iWin Online c?a MECorp, MyPlay c?a VNG, game Avatar và iOnline.. V?i WePlay b?n s? c?m nh?n m?t s? hoàn h?o trong thi?t k? và thông minh trong cách b? trí bàn ch?i. Expand
Stream On
Score distribution:
 1. Positive: 0 out of
 2. Mixed: 0 out of
 3. Negative: 0 out of