X

Games Scores

Forza Horizon
Forza Horizon
Actor (as Zaki Malik)
Rating T
Xbox 360
85
Forza Horizon: Rally Expansion Pack
Forza Horizon: Rally Expansion Pack
Actor (as Zaki Malik)
Rating T
Xbox 360
76
Forza Horizon: Bondurant Car Pack
Forza Horizon: Bondurant Car Pack
Actor (as Zaki Malik)
Rating T
Xbox 360
tbd
Forza Horizon: March Meguiar's Car Pack
Forza Horizon: March Meguiar's Car Pack
Actor (as Zaki Malik)
Rating T
Xbox 360
tbd
Forza Horizon: April Top Gear Car Pack
Forza Horizon: April Top Gear Car Pack
Actor (as Zaki Malik)
Rating T
Xbox 360
tbd
Forza Horizon: December IGN Car Pack
Forza Horizon: December IGN Car Pack
Actor (as Zaki Malik)
Rating T
Xbox 360
tbd
Forza Horizon: Honda Challenge Car Pack
Forza Horizon: Honda Challenge Car Pack
Actor (as Zaki Malik)
Rating T
Xbox 360
tbd
Forza Horizon: January Recaro Car Pack
Forza Horizon: January Recaro Car Pack
Actor (as Zaki Malik)
Rating T
Xbox 360
tbd
Forza Horizon: October Car Pack
Forza Horizon: October Car Pack
Actor (as Zaki Malik)
Rating T
Xbox 360
tbd
Forza Horizon: Pre-Order Car Pack
Forza Horizon: Pre-Order Car Pack
Actor (as Zaki Malik)
Rating T
Xbox 360
tbd