Shinichiro Shirakura

Biography: Shinichiro Shirakura is a television show and movie producer who works for the Tōei Company.