69
6.3
Cowboy Pictures | Release Date: May 3, 2002
Summary: An erotic comedy revolving around young woman's emotional state.
Watch Now
Stream On
Stream On

Details

Runtime: 119 min
Production: Eisei Gekijo
Genres: Drama, Comedy, Romance
Countries: Japan, France
Language: Japanese
Home Release Date: Jun 24, 2003
Director Credit
Shohei Imamura Director
Writer Credit
Daisuke Tengan Writer
Motofumi Tomikawa Writer
Shohei Imamura Writer
Yo Henmi Writer
Principal Cast Credit
Kôji Yakusho Yosuke Sasano
Misa Shimizu Saeko Aizawa
Cast Credit
Gadarukanaru Taka Taizo Tachibana
Hijiri Kojima Mika Tagami
Isao Natsuyagi Masayuki Uomi
Katsuo Nakamura Takao Yamada
Kazuo Kitamura Taro
Mansaku Fuwa Gen
Mickey Curtis Nobuyuki Ohnishi
Mitsuko Baisho Mitsu Aizawa
Sumiko Sakamoto Masako Yamada
Takao Yamada Kazuo Namamura
Toshie Negishi Tomoko Sasano
Yukiya Kitamura Shintaro Uomi
Producer Credit
Koji Matsuda Line Producer
Masaya Nakamura Executive Producer